ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
Κατασκευή ιδιωτικών έργων
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση
Επίβλεψη έργων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Εκτιμήσεις κτιρίων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων

Αναλαμβάνουμε την ανέγερση κτιρίων επί οικοπέδων που προέρχονται από αγορά ή από αντιπαροχή. Συντάσσουμε τα σχέδια που απαιτούνται για την υπογραφή του εργολαβικού συμβολάιου, εκδίδουμε την οικοδομική άδεια, κατασκευάζουμε το κτίριο και παραδίδουμε έτοιμες προς χρήση τις οριζόντιες ιδιοκτησίες.ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ