ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
Κατασκευή ιδιωτικών έργων
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση
Επίβλεψη έργων
Εκτιμήσεις κτιρίων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

 
Αναλαμβάνουμε την νομιμοποίηση αυθαιρέτων χώρων σύμφωνα με α) το άρθρο 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην οικοδομική άδεια του κτίσματος) β) το άρθρο 5 του Ν.1512/85 για αυθαίρετες κατασκευές προ του 1983, γ) τη δήλωση αυθαιρέτου του Ν.4178/13.

 ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ