ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
Κατασκευή ιδιωτικών έργων
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση
Επίβλεψη έργων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Εκτιμήσεις κτιρίων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων

Εκπονούμε στατικές μελέτες κτιρίων με φέροντα οργανισμό από:
α) οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν)
β) δομικό χάλυβα
δ) μικτές κατασκευές (προσθήκη σε υπάρχοντα)
γ) φέρουσα τοιχοποιία
που αφορούν νέα κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, γκαράζ κ.α), προσθήκες σε υπάρχοντα (κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος).

Επίσης αναλαμβάνουμε την μελέτη ειδικών κατασκευών όπως τοίχων αντιστήριξης, αντιστήριξης πρανών θεμελιώσεων (πολυώροφων υπογείων) κ.α.
Η μελέτη περιλαμβάνει τρία στάδια.
Α) Την προμελέτη, είναι η αρχική συνεργασία με τον αρχιτέκτονα για τη δημιουργία του μοντέλου του φορέα. Σε αυτή τη φάση γίνεται προσπάθεια μέσα από την εφαρμογή των κανονισμών και την εμπειρία μας η τελική λύση (πλήρης διαστασιολόγηση του φορέα) να αποτελεί και τη βέλτιστη.
Β) Την οριστική μελέτη όπου ολοκληρώνεται η στατική μελέτη όσον αφορά την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΑΚ, ΕΚΩΣ, ΕC0,1,2,8) και την έκδοση της οικοδομικής αδείας (το γραφείο αναλαμβάνει και την διεκπεραίωση στην πολεοδομία).
 

                       Γ) Την μελέτη εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη των κατασκευαστικών σχεδίων και 
       την προμέτρηση των υλικών.                        

 ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ