ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ–ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΡΓΑ
<< Προηγούμενη εικόνα Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>
ΜΑΚΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ (2)
ΜΑΚΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ (2)
10/27/2015 12:28:10 PM

Πρόκειται για κτίριο το οποίο αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο, έναν όροφο και δώμα.Ο όροφος είναι χώρος γραφείων και το ισόγειο κατάστημα. Το δεύτερο υπόγειο  χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης και η πρόσβαση των οχημάτων γίνεται με ανελκυστήρα. Το πρώτο υπόγειο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής το αντιμετωπίσαμε το βάθος θεμελίωσης και τον υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Μετά από την γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αποφασίστηκε η θεμελίωση να γίνει με άκαμπτη γενική κοιτόστρωση η οποία εδράζεται σε αποστραγγιστική στρώση πάχους 0,30 μέτρων. Επίσης κατασκευάστηκε στεγανολεκάνη για να έχουμε πλήρη στεγάνωση των υπογείων και για την προσωρινή αντιστήριξη των πρανών της εκσκαφής μας κατασκευάσαμε τοίχο αντιστήριξης τύπου “τοίχου Βερολίνου” με μικροπασσάλους διατομής HEB180 με προεντεταμένα αγκύρια και πέτασμα εκτοξευμένου σκυροδέματος.Λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων των κατασκευάστηκαν πλάκες με νευρώσεις (sandwich).

<< Προηγούμενη εικόνα Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>


ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ