ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Κατασκευή ιδιωτικών έργων
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση
Επίβλεψη έργων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Εκτιμήσεις κτιρίων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έκδοση οικοδομικών αδειών κάθε είδους (ανέγερση νέας οικοδομής, κατεδάφιση, αλλαγή χρήσης κ.α.). Το γραφείο μας συνεργάζεται με αρχιτέκτονες και μηχανολόγους μηχανικούς και αναλαμβάνει την πλήρη μελέτη που  περιλαμβάνει σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική καθώς και όποια άλλη ειδικότερη μελέτη χρειαστεί. Επίσης αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες (αρχαιολογία, υψόμετρα δήμου, ρέματα – ΕΥΔΑΠ, οικοδομησιμότητα οικοπέδου, κ.α.) καθώς και την επίβλεψη των εργασιών.
Η μελέτη γίνεται σε τρία στάδια.
Α) Την προμελέτη, όπου μετά από προσωπική συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, προτείνουμε λύσεις για την κατασκευή του αντίστοιχου κτιρίου. Μετά την επιλογή μιας εκ των λύσεων προχωράμε στην εκπόνηση προσχεδίων σε συνεργασία με αρχιτέκτονα και μηχανολόγο. Αφού εγκριθούν τα προσχέδια από τον ενδιαφερόμενο προχωράμε στο επόμενο στάδιο.
Β) Την οριστική μελέτη όπου ολοκληρώνεται η στατική μελέτη και οι μελέτες των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.  Με τα στοιχεία αυτά ολοκληρώνεται και η αρχιτεκτονική μελέτη και προχωράμε στη κατάθεση του φακέλου και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Γ) Την μελέτη εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη των κατασκευαστικών σχεδίων και την προμέτρηση των υλικών και των εργασιών, ώστε να προχωρήσουμε στην επίβλεψη εργασιών κατασκευής του έργου. Με τη βοήθεια των προμετρήσεων γίνεται και ο προϋπολογισμός των εργασιών ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη εικόνα για το κόστος κατασκευής του έρ
γου του.ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ