ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση
Επίβλεψη έργων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Εκτιμήσεις κτιρίων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Κατασκευή ιδιωτικών έργων

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων α) με εργολαβία ή β) με επιστασία. Στην πρώτη περίπτωση συντάσσουμε την γενική συγγραφή υποχρεώσεων, στην οποία περιγράφονται τα υλικά και οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, τον προϋπολογισμό του έργου και το χρονικό προγραμματισμό. Με τα στοιχεία αυτά δίνουμε την οικονομική προσφορά της κατασκευής του έργου. Εφ’ όσον γίνει αποδεκτή αναλαμβάνουμε την κατασκευή του έργου και την παράδοση του σύμφωνα με τα παραπάνω. Κατά την διάρκεια της κατασκευής υπάρχει συνεχής επαφή με τον ενδιαφερόμενο για την επιλογή υλικών και την οικονομική διαχείριση του έργου (έγκαιρη ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών και εξόφληση των αντίστοιχων λογαριασμών).

Στην δεύτερη περίπτωση η εργασία του γραφείου είναι ίδια, με τη διαφορά της οικονομικής διαχείρισης η οποία γίνεται από τον ιδιοκτήτη του έργου. Η αμοιβή του γραφείου υπολογίζεται ως ένα ποσοστό του προϋπολογισμού του έργου και συμφωνείται εξ αρχής.ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ