ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
Κατασκευή ιδιωτικών έργων
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Εκτιμήσεις κτιρίων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Επίβλεψη έργων

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη κατασκευής έργου (εφόσον έχει εκδοθεί νόμιμη άδεια).
Μετά την παράδοση των μελετών και σχεδίων της αδείας από τον ενδιαφερόμενο, συντάσσουμε τη μελέτη εφαρμογής (εάν χρειαστεί) και τις προμετρήσεις υλικών και εργασιών.
Η επίβλεψη θα αφορά την πιστή εφαρμογή των σχεδίων και των μελετών και θα γίνεται με τη συχνή παρουσία μας στο έργο και τη παροχή τεχνικών οδηγιών και συμβουλών στα συνεργεία κατασκευής.


 ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ